Usługi

Environmental Consulting

Tworzenie ekspertyz, doradztwo w zakresie działań mitygujących zagrożenia oraz kompleksowych działań ochrony środowiska morskiego dla procedur inwestycyjnych w rejonach morskich. Wykonywanie badania środowiskowych, w tym m.in. :

Właściwości chemiczne oraz fizyczne wody dla parametrów podstawowych
Właściwości chemiczne wody dla związków szczególnie szkodliwych dla środowiska
Analizy hydrodynamiczne i meteorologiczne
Analizy osadów dennych
Rozprzestrzenianie się zawiesiny
Badanie tła akustycznego
Badana bentosu i planktonu
Analiza występowania ssaków morskich MMO
Prace podwodne z wykorzystaniem ROV oraz AUV
Badania występowania obiektów antropogenicznych na dnie.
Identyfikacja niewybuchów. Zagrożenie występowania zatopionych obiektów
Detekcja Bojowych Środków Trujących
Akustyczna ocena zasobów rybnych w obszarach planowanej inwestycji
Analiza siedlisk i migracji awifauny